logo33

Stowarzyszenie Rodzicow Dzieci Niepelnosprawnych Dobro Dziecka
kreskacienka
Strona Glowna O Nas Osiagniecia Kontakt
kreska gruba

kreseczka
SDS
kreseczka
Wydarzenia
kreseczka
Galeria Zdjec
kreseczka
Plany na przyszlosc
kreseczka
Sprawozdania
kreseczka
1%
kreseczka


  Kraków, dnia 13 grudnia 2018 r

Znak sprawy: ŚDS 853/1120/18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki
i odwozie z placówki do miejsca zamieszkania.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” w Brzeziu, 32 -014 Brzezie 338, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 90 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12:00

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzór oświadczenia w załączeniu. 

pobierz