logo33

Stowarzyszenie Rodzicow Dzieci Niepelnosprawnych Dobro Dziecka
kreskacienka
Strona Glowna O Nas Osiagniecia Kontakt
kreska gruba

kreseczka
SDS
kreseczka
Wydarzenia
kreseczka
Galeria Zdjec
kreseczka
Aktualnośći
kreseczka
Sprawozdania
kreseczka
1%
kreseczkaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.12.2020r.
pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania
do placówki i odwozie z placówki do miejsca zamieszkania.Ogłoszenie nr 762673-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dziecka": Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwóz z placówki do miejsca zamieszkania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Wiecej na stronie : 

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)      pobierz
(Informacja o przetargu)

Załączniki:

 

załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa -wzór

załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz oferty

załącznik nr 4a do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy -Dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 

załącznik nr 4b do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy -Dotyczące przesłanek wykluczenia  z postepowania 

załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz narzędzi

załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz  osób

załącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz usług

   załącznik nr 8 do SIWZ   -   Grupa kapitałowa

informacja dotycząca postępowania

Wszystkie załączniki -